Litres Kullanım Koşulları

Litres OPERATIONS LIMITED (bundan sonra "Litres" olarak anılacaktır) internet üzerinden veya internet erişimi olan uyumlu işletim sistemi ve cihazlar üzerinden kullanıcılarına çeşitli formatlarda, İnternet üzerinde e-kitap formunda sunulan, Litres web sitesinde yer alan edebi eserlerin metinleri veya ses kayıtlarını (fonogramlar) satın alma ve kullanıcılara kendi web sayfası üzerinden kişiselleştirilebilen bir kullanıcı alanı sağlamaktadır.

Satın alma ve Hizmetlerimize erişim için kullanıcıların aktif bir Litres hesabı olması gerekir. Bir hesap oluşturmak, okumakta olduğunuz Kullanım Koşullarını ve Litres Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamak ve kabul şartına bağlıdır.

Kullanım Koşulları ve Litres Üyelik Sözleşmesi’ne ek olarak, Litres üzerinden yapacağınız tüm satın almalar esnasında (i) satın alma sırasında size sağlanan Ön Bilgilendirme Formu ve (ii) Mesafeli Satış Sözleşmesi kabul edilmediği müddetçe Litres tarafından sunulan ürün ve servislerden yararlanılması mümkün değildir.
Litres yukarıda belirtilen elektronik içerik ve hizmetleri yukarıda belirtilen hüküm ve koşullara tabi olarak sağlamaktadır.

1. Kullanıcı Uyum Kriterleri

Litres ile bir anlaşma yapmaya ve bir hesap oluşturmaya veya Litres ile bir abonelik planı yapmaya uygun durumda olmak için şunları karşılamak zorundasınız:

2. Hizmet

Litres, internet erişimi olan uyumlu bir cihaz aracılığıyla Litres web sayfasında bulunan Başlıkları kişisel amaçları için kullanmak; Litres web sitesine kullanıcıya ait içeriği yüklemek ve/veya saklamak; bu Sözleşmede ve/veya eklerinde belirtilen şartlarda Litres tarafından sunulan diğer hizmetleri kullanmak imkânı sunmaktadır. Her içerik ve hizmet münferiden fiyatlandırılmaktadır.

Litres, uygulamanın güvenliğini sağlamak ve aynı zamanda kullanıcı deneyimini güncellemek ve iyileştirmek için web sayfasını ve/veya uygulamasını düzenli şekilde güncelleyebilir. Bu durum zaman zaman kullanıcılar tarafından güncelleme yapılmasını da gerektirebilir. 

Litres herhangi bir zamanda Hizmetin kullanımı için teknik gerekliliklerde değişiklik yapma ve iş ortaklarını ve ödeme yöntemlerini değiştirme, ekleme veya kaldırma hakkını saklı tutar.

3. Fiyatlar ve Ödemeler

Ürün ve hizmet fiyatları Fiyatlar Litres’in web sitesinde ilan edilmektedir. Süreli Hizmetler, ilgili hizmet iptal edilinceye kadar peşin olarak (veya anlaşmaya varılmış olan başka bir şekilde) ödenir. Litres, anlaşmada aksi belirtilmesi dışında, tek seferlik satın almalar ve süreli hizmetler başladıktan sonra hiçbir kısmi veya tam para iadesi veya kredi sağlamamaktadır. Süreli hizmetler bakımından otomatik yenileme dönemlerinde uygulanacak fiyatlandırma bilgisine Litres web sayfası üzerinden erişilebilir.

4. Fikri Mülkiyet Hakları

Hizmete konu başlıklar, içerik ve süreli hizmetler Litres ve/veya Litres’e lisans hakkı veren 3. kişilerin fikri mülkiyeti altındadır. Tek seferlik veya süreli hizmet satın alımları kullanıcılara kişisel amaçla kullanım hakkı sağlamakta olup hiçbir surette kullanıcılara satın almaya konu ürün veya hizmet üzerinde bir lisans, mülkiyet veya fikri mülkiyet hakkı tanındığı şeklinde yorumlanamaz.

5. Kullanıcı Tarafından Kaçınılması Gereken Eylemler

Kullanıcı, hesabı üzerinden satın alınan ürünlere veya hizmetlere 3. Kişilerce erişim sağlanmasına müsaade etmeyeceğini; bunları: tamamen veya kısmen herhangi üçüncü taraflara aktarmak veya dağıtmak; radyo, televizyon vb. iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuna sunmak; çoğaltmak veya daha sonra dağıtımı için çoğaltılmak üzere herhangi bir somut formda muadillerini üretmek; internet ve diğer dijital ağlar üzerinden yayınlamak veya yayınlanmak üzere herhangi bir web sitesine, herhangi bir mobil uygulamaya ve diğer kaynaklara yerleştirmek; uyarlamak, değiştirmek veya başka şekilde yeniden düzenlemek; fikri mülkiyet koruma yasalarını ihlal eden her neviden eylemlerde bulunmak; Litres’in yetkisiz kullanıma karşı teknik koruma önlemlerini hacklemek (hacklemeye çalışmak) veya ürün ve hizmetlere burada açıkça belirtilen bir yöntem dışında erişmek (erişmeye çalışmak); Litres Web Sitesinin, Mobil Uygulamaların ve/veya Litres yazılım sistemine giriş yapmayı, müdahale etmeyi vb. amaçlayan herhangi bir eylemde bulunmak (bulunmaya çalışmak) (veya herhangi bir eylemi yapmamayı ihmal etmek), veya Web Sitesinin ve Mobil Uygulamaların normal işleyişini bozacak veya Litres ve/veya üçüncü taraflara zarar verebilecek (vermeyi amaçlayan) herhangi bir arızaya, hataya vb. sebep olmak veya bunları mümkün kılmak dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Litres tarafından sınırları çizilen kullanım amacının sınırlarını aşan hiçbir eylemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen hususları anladığını beyanla; bu maddede belirtilen hususlara aykırı eylemlerinin Litres ile arasındaki Sözleşme hükümlerinin, hukuk kurallarının ve özellikle fikri mülkiyet düzenlemeleri ve ceza kanunlarının ihlalini teşkil edeceğini ve bu ihlallerin Kullanıcının hukuki, idari veya cezai sorumluluğuna neden olacağının bilincindedir.

6. Süre ve fesih

Litres, Kullanıcı tarafından aralarındaki anlaşma koşullarına veya kanuna aykırılık durumlarında kullanıcı ile olan sözleşmesini herhangi bir bildirimde bulunmadan derhal feshedebilir. Bu durumda, fesih anı itibariyle Kullanıcının Litres hesabı üzerinden herhangi bir ürün ve hizmete erişimi de sona erer.

Kullanıcının, ürün veya hizmet tesliminin Litres tarafından taahhüt edilen sürede yapılmaması, ayıplı ifa edilmesi veya mücbir sebep durumları dışında sözleşmeyi fesih, sözleşmeden dönme veya cayma hakkı bulunmamaktadır. Kullanıcı tarafından haklı sebep teşkil eden durumlar bulunmadığı müddetçe Litres tarafından teslimi gerçekleşmiş ürün ve peşin ödeme suretiyle faydalanılan hizmetlerle ilgili ücret iadesi yapılmayacaktır.

Litres tarafından sağlanan süreli hizmetlerden faydalanılması durumunda, Kullanıcı durdurma bildiriminde bulunmadığı sürece, takip eden aynı üyelik süreleriyle kendiliğinden yenilenerek devam eder. Kullanıcının süreli hizmete devam etmek istememesi halinde, Litres’e yapacağı sona erme bildirimini takip eden yenilenme tarihi itibariyle hizmet sona erer.

Sözleşmenin Kullanıcı tarafından haklı nedenlerle usulüne uygun olarak yapılacak bildirim ile feshi halinde, sözleşme gereği ödenen bedeller, Kullanıcının hizmet alımı nedeni ile almış olduğu her türlü ödüller ve varsa başkaca kazanımlara ait bedelleri düşüldükten sonra Kullanıcıya iade edilecektir.

Sözleşmenin haksız nedenle feshi ve/veya sözleşmeye konu hizmetin kullanılması ile tüketilmesi halinde herhangi bir tutarın iadesi söz konusu olmayacaktır. Sözleşmenin feshi halinde, Kullanıcı tarafından ilgili aya ilişkin olarak peşin ödenmiş tutar nedeniyle hizmet ilgili hizmet süresinin sonuna kadar sunulacak ve bu tarihte sonlandırılacaktır.

7. Litres’in Hakları ve Sorumlulukları

Litres gerekli olması durumunda Kullanıcılar ile iletişime geçebilir. Litres tarafından sağlanacak iletişim Litres gizlilik politikasına uygun biçimde gerçekleştirilecektir.

Litres, Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşullarında değişikliğe gidebilir. Değişiklikler, kullanıcı haklarını olumsuz yönde etkilediği ölçüde Kullanıcılara yürürlüğe girmeden 30 gün önce e-posta üzerinden bildirilecektir.

Litres, operasyonel veya teknik gereklilikler sebebiyle ürün ve hizmet sunumuna geçici süre ile ara vermek; Kullanıcıya karşı haklarını 3. Kişilere kısmen veya tamamen devir ve temlik etmek; Kullanıcılara karşı taahhütlerini yerine getirirken alt yüklenici ve sair ifa yardımcılarından hizmet almak hakkına sahiptir.

Litres, mücbir sebep halleri dışında, Kullanıcı tarafından yapılan ödemenin onaylamasından ve/veya kullanıcı tarafından ürün/ürünlerin tesliminin gerçekleştirileceği 3. kişinin Kullanıcı tarafından tanımlanmasını takip eden 24 saat içinde Kullanıcı veya tanımlanan 3. kişiye ürünleri teslim edecektir.

8. Kullanıcı Hak ve Sorumlulukları

Kullanıcı, benzersizliği Litres tarafından onaylanacak bir Kullanıcı Adı ve Şifre oluşturarak kendisini Litres’in Web Sitesinde kendini kaydettirmelidir. Kullanıcı ayrıca, ödeme yaptıktan ve/veya Başlıkları kullanmaya başladıktan ve/veya Litres’in herhangi bir hizmetini kullanmaya başladıktan sonra otomatik kayıt işlemini tamamlayabilir ve otomatik olarak üretilen kullanıcı adını ve şifreyi güvenli bir şekilde saklayabilir. Bu durumda, Kullanıcı, Litres’in Web Sitesinde yayınlanan kayıt süreci hakkındaki talimatları kesinlikle ve titizlikle takip etmelidir.

Kullanıcı, kayıt süreci sırasında kendisine bildirilen Kullanıcı Adı ve Şifrenin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

Kaydolma ve/veya satın alma sırasında sağlanan bilgilerdeki değişiklikleri Litres’e bildirmek kullanıcıların sorumluluğundadır.

Kullanıcı, gerçekleştirdiği satın almaya ilişkin ödemeyi ürün veya hizmet tesliminden önce tamamlamakla yükümlüdür.

Kullanıcı, bu Sözleşmeye uygun olarak Litres tarafından sunulan Başlıkları kişisel amaçları için ve kendi takdirine bağlı olarak kullanabilir: Başlıkları tamamen veya kısmen okuyabilir (dinleyebilir) vb. Kullanıcı, Başlıkların kopyalarını kişisel cihazlarının herhangi birine yerleştirebilir.

Kullanıcı satın almaya konu ürün veya hizmetin 3. Bir kişiye teslimini talep ettiği durumlarda ilgili 3. kişilerin Litres ile Kullanıcı arasındaki anlaşma koşullarına her bakımdan uymasını sağlayacak ve bunlar tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir ihlalden sorumlu olacaktır.

Kullanıcı, satın alınan ürün veya hizmetin reşit olmayanlar için uygun veya elverişli olmayan içerik ihtiva edebileceğinin bilincinde olduğunu kabul etmekte ve reşit olmayanların ürün ve hizmetlere kontrolsüz erişim sağlamasına müsaade etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcı, Litres Web Sitesindeki hesabının silinmesini veya kendisiyle ilgili kişisel verilerin haklı gecikme olmaksızın silinmesini talep edebilir Bu hakları kullanmak için Kullanıcının destek@litres-tr.com adresindeki Litres’e e-posta ile ulaşması gerekmektedir.

Kullanıcı, Litres’in yazılı izni olmadan Litres’e karşı hak ve yükümlülüklerinizi 3. Kişilere devir ve temlik edemez.

9. Ürün ve Hizmetin Teslimi ile Satıcı İletişim Bilgileri

Litres üzerinden satın alacağınız ürün ve hizmetler size, İrlanda Cumhuriyeti yasaları altında kurulmuş ve kayıtlı, 18 Mallow Street, Co. Limerick, V94n12y, İrlanda adresinde mukim Litres OPERATIONS LIMITED (Kayıt No. 650295), tarafından, onay verdiğiniz koşullar ile sunulmaktadır.

Litres üzerinden satın alacağınız ürün ve hizmetler, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15/1 (ğ) hükmü doğrultusunda, elektronik ortamda anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi nitelikte olduğundan, Kullanıcıların satın alınan ürün ve hizmetlerden cayma hakkı bulunmamaktadır.

Kullanıcılar Litres’le aşağıdaki kanallardan iletişime geçebilirsiniz:

10. Geçerli hukuk ve anlaşmazlık çözümü

Kullanıcı ve Litres arasındaki anlaşma İrlanda kanunlarına tabi olup, Taraflar arasındaki uyuşmazlıklar İrlanda, Limerick Mahkemeleri önünde, İrlanda hukuku uyarınca çözümlenecektir.

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklar ve ihtilaflar, mahkeme öncesinde Litres uyuşmazlık çözümleme prosedürü kapsamında çözülecektir. Bu kapsamda Kullanıcı öncelikle, Litres’in destek@litres-tr.com e-posta adresine başvuru yapacaktır. Litres, Kullanıcı'nın şikayetinin kendisine ulaşmasını takip eden 14 gün içinde şikâyeti değerlendirecektir.

Sözleşme konusu ürün/ürünler ve hizmetlere ilişkin şikâyet ve başvurular, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık bazda belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, hizmetin satın alındığı veya Kullanıcı’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilecektir.