Ön Bilgilendirme Formu

1. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, LITRES OPERATIONS LIMITED.’in (Bundan sonra "Satıcı" olarak anılacaktır), Alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin veya hizmet/hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan ürün/ürünlere ilişkin olarak Müşteriye sunulan tüm bilgiler, Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesine veya akdedilmesinden evvel mal bilgilerine ilişkin değişikliklerin mala ilişkin internet sitesi sayfasında yayınlanmasına kadar geçerli olup; Satıcı ancak litres-tr.com internet sitesinde yayınladığı güncel bilgiler ile bağlıdır ve değişiklik itibarıyla işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda verilen bilgilerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

Alıcının ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu mala ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden alıcı adına tanzim edilmesi durumunda; Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.

2. SATICI BİLGİLERİ

LITRES OPERATIONS LIMITED

18 MALLOW STREET, CO. LIMERICK, LIMERICK, V94N12Y, İRLANDA

E-Posta: destek@litres-tr.com

3. MÜŞTERİ (ALICI) BİLGİLERİ

Müşteri, litres-tr.com internet sitesine veya aynı sisteme bağlı bulunan diğer bilgisayar veya mobil yazılımlarını kullanan ve/veya üye olan kişidir. Müşteri’nin üyelik bilgilerinde yer alan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

4. HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

Satıcının web sayfasından ve/veya mobil uygulamalar üzerinden erişebilen edebi eserlerin metinlerin veya ses kayıtlarının (fonogramlar) Satıcı tarafından ilan edilen fiyatlarla Müşteriye satışı veya Satıcı tarafından sunulan süreli hizmetlerin satıcı tarafından ilan edilen fiyatlar ve belirlenen süreler ile Müşterinin kullanımına hazır bulundurulmasıdır.

Müşteri tek seferlik satın alımlarda satın almaya konu ürünü bir veya Satıcı tarafından izin verilen sayıda cihazda görüntüleme; süreli hizmetler bakımından ise, satıcı tarafından belirtilen süre içinde  satıcı web sayfasından veya ilgili hizmetin (erişilebilir olduğu durumlarda) mobil uygulama üzerinden satın alınan hizmete erişim hakkı elde etmektedir.

Müşteri, Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleriyle, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin tüm ön bilgileri litres-tr.com internet sitesinden okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca Müşteri, işbu belgede yer alan bilgileri edinerek işbu belgeyi onaylamadıkça Mesafeli Satış Sözleşmesi akdedilemez. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, _________ tarihinde Satıcı tarafından düzenlenmiş ve Müşterinin onayına sunulmuştur.

5. MÜŞTERİYE SAĞLANAN ÜRÜN VEYA HİZMET, ÖDEME VE TESLİMAT

İşbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Ürün veya Ürünlerin cinsi, miktarı, başlığı ve KDV dahil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir:

Ürün Adı

Adet

Fiyatı (KDV Dahil)

Ara Toplam

[**]

[**]

[**]

[*TL*]

[**]

[**]

[**]

[*TL*]

Promosyon/İndirim

[*TL*]

Toplam (KDV dahil)

[*TL*]

Ödeme şekli

[**]

Teslimat adresi

[**]

Teslim edilecek kişi

[**]

Fatura adresi

[**]

6. HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Müşteri litres-tr.com internet sitesine kaydolurken bildirdiği kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile giriş yaparak, doğrudan litres-tr.com veya uygun mobil cihazlar üzerinden uygulamalar aracılığıyla hizmet satın alabilir. Satın alınan hizmet, otomatik olarak, Müşterinin işleme onay verdiği/ödemenin gerçekleştiği andan itibaren, mücbir sebepler saklı kalmak kaydı ile, en geç 24 saat içinde elektronik ortamda teslim edilmektedir.

7. CAYMA HAKKI

Sözleşme konusu hizmet, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15/1 (ğ) hükmü doğrultusunda, elektronik ortamda anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi nitelikte olduğundan, Müşteri’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

8. AYIPLI İFA

Sözleşme konusu hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda, Müşteri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 15. maddesi uyarınca, hizmetin yeniden görülmesi, ayıp oranında hizmet bedelinden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini Satıcıya karşı kullanmakta serbesttir.

9. SÜRELİ HİZMETLERE SON VERME İLE FESİH ŞARTLARI

Satıcı tarafından sağlanan süreli hizmetlerden faydalanılması durumunda, Müşteri durdurma bildiriminde bulunmadığı sürece, takip eden aynı üyelik süreleriyle kendiliğinden yenilenerek devam eder. Müşterinin süreli hizmete devam etmek istememesi halinde, Satıcıya yapacağı sona erme bildirimini takip eden yenilenme tarihi itibariyle hizmet sona erer. Sözleşmenin Müşteri tarafından haklı nedenlerle usulüne uygun olarak yapılacak bildirim ile feshi halinde, sözleşme gereği ödenen bedeller, Müşterinin hizmet alımı nedeni ile almış olduğu her türlü ödüller ve varsa başkaca kazanımlara ait bedelleri düşüldükten sonra Müşteriye iade edilecektir. Sözleşmenin haksız nedenle feshi ve/veya sözleşmeye konu hizmetin kullanılması ile tüketilmesi halinde herhangi bir tutarın iadesi söz konusu olmayacaktır. Sözleşmenin feshi halinde, Müşteri tarafından ilgili aya ilişkin olarak peşin ödenmiş tutar nedeniyle hizmet ilgili hizmet süresinin sonuna kadar sunulacak ve bu tarihte sonlandırılacaktır.

Peşin ödenmek suretiyle alınan süreli hizmetler veya tek seferlik satın alınan Ürün/Ürünlere ilişkin iade yapılmamaktadır.

10. MÜCBİR SEBEPLER

Satıcı, hukuken kabul edilen mücbir sebepler veya internet erişimini engelleyen doğa olayları, elektrik ve internet kesintileri, internete genel veya bölgesel olarak erişilememesi, altyapı sorunları ve sair durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürün/ürünleri veya hizmeti süresi içinde Müşteriye teslim edemez ise, durumu Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimatı engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar hizmetin tesliminin ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşteri’nin siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutar, ödemede kullanılmış olan kredi kartına 10 banka iş günü içinde iade edilmek suretiyle geri ödenir.

11. MÜŞTERİNİN KİŞİSEL VERİLERİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereği, Satıcı; Müşteri kişisel verilerini, üyelik hizmetlerini sunabilmek amacı ile, Satıcı üyeliği çerçevesinde işleyebilir, aktarabilir, saklayabilir, sınıflandırabilir ve profillemesini yapabilir ve ayrıca tüm bu amaçlarla yurtdışındaki Satıcı grup şirketlerine iletebilir. Müşteri, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanıp kullanmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı, Satıcının işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişileri öğrenme, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir. Konu hakkında geniş bilgi ve aydınlatma yükümlülüğü detaylarına litres-tr.com üzerinden “Gizlilik Politikası” sayfasından ulaşabilirsiniz.

12. TÜKETİCİ TALEPLERİ, İTİRAZ VE ŞİKAYETLER VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

Müşteri, aldığı hizmete ilişkin talep ve itirazlarını, litres-tr.com elektronik posta adresi üzerinden Satıcıya iletebilir. Müşteri talep ve itirazlarına ilişkin olarak, yine elektronik ortamda Müşteri’ye ulaşılarak talep ve itirazların çözümü yoluna gidilecektir.

Sözleşme konusu ürün/ürünler ve hizmetlere ilişkin şikâyet ve başvurular, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yıllık bazda belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, hizmetin satın alındığı veya Müşteri’nin ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilecektir.

Müşteri uyuşmazlık veya ihtilaf halinde, mahkeme öncesinde Satıcı uyuşmazlık çözümleme prosedürü kapsamında çözülecektir. Bu kapsamda Kullanıcı öncelikle, Satıcının destek@litres-tr.com e-posta adresine başvuru yapacaktır. Satıcı, Alıcı'nın şikayetinin kendisine ulaşmasını takip eden on Dört (14) takvim günü içinde şikâyeti değerlendirecektir.

ЛитРес